انتقال دامین

با انتقال دامنه خود به دلتاوب از کلیه مزایا و سرویس های دامین دلتاوب بهرمند شوید. دلتاوب بابت انتقال دامنه هزینه ای دریافت نمی نماید و تنها هزینه تمدید دامین به مدت یکسال مطابق با جدول تعرفه دامین ها اخذ خواهد شد.